[FuldtNavn]s aner


Billede

Billede Anders SØRENSEN [20076]

   Køn: M

Personinformation
      Født: omk 1855
      Dåb: 
      Død: 
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Ægtefæller og børn
1. *Kirstine Nielsine NIELSEN [20077]
    Ægteskab: 
     Status: 
      Børn:
        1. Johanne Magrethe Frederikke Kirstine SØRENSEN [20070]

Notater
Dødsnotater:
Y

Billede Anders SØRENSEN [19234]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1775 - Falkerslev ?
      Dåb: 
      Død: 9 apr. 1845 - Falkerslev, Falkerslev, Maribo-643, Danmark
    Begravet: i Falkerslev Kirkegård, Falkerslev, Maribo-643, Danmark
   Dødsårsag: 

Ægtefæller og børn
1. *Karen JENSDATTER [19235]
    Ægteskab: 
     Status: 
      Børn:
        1. Maren ANDERSDATTER [3828]


Billede
Anders SØRENSEN [1716]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1758 - Anelyst, Troelstrup, , Danmark 34
      Dåb: 1758
      Død: 28 okt. 1841 - Troelstrup 34
    Begravet: 6 nov. 1841 - Tønning-Træden Kirke
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Husmand.

2. Konfirmation: 1775, Tønning Kirke. 1775 konfirmeret Anders Sørensen fra Troelstrup i Tønning
kirke.


Forældre
      Far: Søren RASMUSSEN [1736] 
      Mor: Karen ANDERSDATTER [1737] 

Ægtefæller og børn
1. *Ane Marie NIELSDATTER [1717]
    Ægteskab: Før 1792
     Status: 
      Børn:
        1. Niels ANDERSEN [1490]
        2. Søren ANDERSEN [1718]
        3. Karen ANDERSDATTER [1719]
        4. Kirsten ANDERSDATTER [1720]
        5. Niels Jørgen ANDERSEN [1721]
        6. Anders ANDERSEN [1735]
        7. Jens ANDERSEN [1722]

2. Johanne NIELSDATTER [1724]
    Ægteskab: Efter 1807
     Status: 

Notater
Dåbsnotater:
Dom: Salmannum døbt Søren Rasmussens i Troelstrups drengebarn kalder
Anders båret af degnens datter Sidsel Pedersdatter. faddere: Anders Jensen,
Peder Andersen af Vissing, Jakob Jensen og Niels A-hustru af Troelstrup.
Begravelsesnotater:
den 28 okt. 1841, begravet 6 november. Anders Sørensen,
aftægtsmand på Troulstrup Mark, var gift 2 gange. 83½ år
Generel:
:Skifteprotokol: Tyrsting-Vrads Herred. 1837-46 B64-289

Anders Sørensen, Troulstrup, død 28 okt. 1841 Registerhenvisning til side 236,248,300,305,312

side 236b Aar 1841 den 28 dec. blev af kancelliråd, herredsfoged Vittusen på hans kontor i overværelse af Marzette og Marcussen som vidner foretaget en skiftesamling i stevboet efter afgangne opholds mand Anders Sørensen af Troulstrup Mark. Af arvingerne i boet mødte (side 237g) Søren Andersen, Niels Jørgen Andersen og Jens Andersen, alle af Troelstrup Mark, der foregave at det var deres såvel so m deres medarvingers ønske at enken fremdeles, indtil hendes død betroes boets løsøre uden at realisation derved skal finde sted. Da de øvrige arvinger ikke vare mødte og da derfor Meening om og hvor vidt de tillod at enken betroes boet, først bør høres, saa kunne nærværende skifteforhandling ikke i dag tilendebringes. De tilstedeværende erklærede paa opfordning at deres broder der er klejnsme d i Århus, boende på Medelgade og at deres søster Karen er gift med taarnvægteren i sidstnævnte by, og er hans navn Rasmus Møller, deres anden søster Kirsten gift med gaardmand Jens Jensen i Tendru p på Rosenholms Gods (ved Hornslet. w.t.). Da saaledes intet videre i dag kunde foretages blevskiftet udsat til torsdagen den 27 januar 1842 klokken 10 formiddag, hvilket blev de tilstedeværende tilk jendegivet. Vittusen Søren Andersen Marzette Niels Jørgen Andersen P. Marcussen Jens Andersen


Skifteprotokol, Tyrsting-Vrads 1837-46 side 300b

Aar 1842 den 5. sept. blev på herredscontoiret i Brædstrup af Cancellieraad og Herredsfoged Wittusen i Overværelse af Marzetta og Brandt som vidner afholdt en skiftesamling i Stervboet efter afgange n aftægtsmand Anders Sørensen af Truelstrup Mark. Skifteforvalteren attesterede at nærværende Skiftesamling har været bekjendtgjort i Overensstemmelse med F af 21 April 1824 ved en Placats læsning ve d Tønning Kirkestævne. Af Boets vedkommende vare mødte Enken Johanne Nielsdatter, Sønnerne Søren Andersen, Niels Jørgen Andersen og Jens Andersen alle af Troulstrup Mark og mødte den Første tillig e i Egenskab af lavværge for Enken. De øvrige arvinger vare derimod ikke mødte. Enken begjærede at maatte beholde Boet indtil hun ved Døden afgaar, overensstemmende med Bestemmelsen i Forordn. af 2 1 juni 1799, imod hvilket ingen af de Tilstedeværende myndige Arvinger havde noget at erindre, hvilket ogsaa er deres Medarvingers Ønske. Skifteforvalteren ?? forinden nogen endelig Bestemmelse tage s angaaende de Tilstedevarendes Erkløring til Protokollen specielt at tilsige de fraværende Arvinger for at høre deres udtrykkelige Mening i den omhandlende Anledning. Skiftet blev indtil videre udsa t. Wittusen Johanne Nielsdatter m.f.p. (med ført pen) Marzetta Søren Andersen m.f.p. Brandt Niels Jørgen Andersen m.f.p.
Jens Andersen m.f.p.


side 305b Aar 1842 den 5. Oktober blev af Kancelliraad og Herredsfoged Wittusen paa hans kontor i overværelse af Wartlio og Marzetta som vidner afholdt en skiftesamling i Stervboet efter afgangen Aft ægtsmand Anders Sørensen af Troelstrup Mark. Skifteforvalteren fremlagde 2 skrivelsen fra ham til Justitsraaderne Blichfeldt og Fleischer ?? forsynede med Paategninger om at de i deres respektive Jur idictioner sig opholdende arvinger ere lovligen tilsagte til at give møde her i dag under nærværende skifteforsamling. Bevis for at arvingen Jens Jensen i Tendrup lovligen gjennem vedkommende Herreds foged er tilsagt var endnu ikke ?? . Af arvingerne vare mødte Niels Andersen af Søballe, Niels Jørgen Andersen af Troulstrup Mark samt Jens Andersen af ?? Mark. Arvingen Niels Andersen erklærede a t han for vedkommende ønsker at hans stedmoder Johanne Nielsdatter beholder det ibrugtagelige boe udelt indtil hendes død, overensstemmende med bestemmelsen i Fr. 21 juni 1799. Da Jens Jensen af Tend rup ikke var mødt og tilsigelsen til ham som ovenmeldt endnu ikke tilbagekommen, kan intet videre i dag foretages, hvorimod skiftet indtil videre blev udsat. Niels Jørgen Andersen, Jens Andersen, Nie ls Andersen m.f.p.


side 312a Aar 1842 den 30 decbr. blev en skifteret nedsat paa herredscontoiret i Brædstrup af Cancelliraad og Herredsfoged Wittusen i overværelse af Ferslev og Warthol som vidner og da continneret sk ifter efter aftægtsmand Anders Sørensen af Troelstrup. Skifteforvalteren bemærkede, at den fraværende arving Jens Jensen i Tendrup atter til idag er tilsagt gjennem vedkommende Herredsfoged, uden a t og noget beviis for Tilsigelsen endnu er indløben fra denne embedsmand. Enken Johanne Nielsdatter var mødt, tilligemed hendes lavværge Niels Tolstrup af Tønning. Saa var og mødt arvingen Jens Ander sen af Troelstrup Mark, der erklærede, at det er ham bekjendt, at Jens Jensen i Tendrup virkelig er lovlig tilsagt, da denne derom har tilskrevet hans Broder Niels Andersen og derhos tilkjendegivet s idstnævnte, at han var enig i hvad de øvrige arvinger vedtage paa skiftet. Jens Andersen erklærede derfor at ville indestaae skifteretten for enhver mulig følge af, at Jens Jensens erklæring ikke und er skiftet er modtaget, eller at beviis for hans tilsigelse ikke er indløben. Paa grund heraf fandt skifteforvalteren ingen anledning til at nægte enken og de øvrige arvingers under skiftet fremsatt e begjæring om at boet overdrages Enken i overensstemmende med Fr. 21 juni 1799, hvilket saaledes herved blev hende indrønnet. Skifteforvalteren beregnede sig bragt ?? gebyr efter Sportel-Regl:õ9 2 2 rbd 64 sk Justitsfondsafgift 51 sk Efter õ152 i Sp-Regl. samt for Portoudlæg og Tilsigelse 3 rbd 63 sk-
6 rbd 83 sk skriver Sex Rigsbankdaler tre og firsindstyve skilling sølv som Enken erlagde. Skifteretten hævet. Wittusen Johanne Nielsdatter Ferslev m.f.p. Wartho Niels Tolstrup
Jens Andersen

-Det tog altså et år inden dette skifte var færdigbehandlet.

Billede Anders SØRENSEN Essig [335]

   Køn: M
Også kendt som: Anders ESSIG
Personinformation
      Født: 1733 - Basballe, Agri-Mols, Randers, Danmark 341
      Dåb: 22 nov. 1733 - Agri Kirke, Mols, Randers, Danmark 537
      Død: 
    Begravet: 14 jan. 1787 - Agri Kirkegård, Mols, Randers, Danmark
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Søren JACOBSEN Essig [337] 
      Mor: Kirsten ANDERSDATTER [338] 

Ægtefæller og børn
1. *Maren SØRENSDATTER Møller [336]
    Ægteskab: 
     Status: 
      Børn:
        1. Kirsten Andersdatter ESSIG [953]
        2. Dorthe Andersdatter ESSIG [204]
        3. Jacob ESSIG [954]

Notater
Dåbsnotater:
Else Andersdatter bar det. Faddere: Søren Madsøn, Rasmus Essig, Methe Nielsdt. Jens Clausøn, Dorethe Gruløfs.

Billede Anders SØRENSEN [1811]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1774 - Falkerslev, Falkerslev, Maribo-643, Danmark
      Dåb: 26 dec. 1774 - Horbelev, Horbelev, Maribo-645, Danmark
      Død: 
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Søren PEDERSEN Skrikke [1810] 
      Mor: Anne HEMMINGSDATTER [3943] 

Notater
Dødsnotater:
Y
Generel:
:Anders Sørensen: Dåben: nr.376 i Horbelev kirkebog. Søren Pedersen Skrikkes søn døbt Anders fra Falgr: Maren Thomasen b.b. ftst: Kiersten Hansdatter, Anna Andersdatter, Caren Tærsels, Hans Thomsen , og Christian Sørensen?? alle fra Falgr.

Billede Ane SØRENSEN [14748]

   Køn: K

Ægtefæller og børn
1. *Knud Henrik HANSEN [14747]
      Børn:
        1. Alfred Robert KNUDSEN [14746]


Billede
Ane SØRENSEN [14242]

   Køn: K

Ægtefæller og børn
1. *Hans SØRENSEN [14241]
      Børn:
        1. Jens Kristian HANSEN Belling [14239]


Billede
Ane Kirstine SØRENSEN [14914]

   Køn: K

Ægtefæller og børn
1. *Christen ANDERSEN [14913]
      Børn:
        1. Jutta Josephine ANDERSEN [14910]


Billede
Ane Kirstine SØRENSEN [2252]

   Køn: K
Også kendt som: Ane Kirstine OLSEN 109
Personinformation
      Født: 7 jan. 1850 - Gundslev, Gundslev, Maribo-630, Danmark
      Dåb: 1 mar. 1850
      Død: 12 nov. 1929 - Eget, Horreby, Maribo-646, Danmark 36
    Begravet: 16 nov. 1929 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark 36
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Folketælling: 1 feb. 1906, Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark. 2a-1-Hans Peder Olsen-1967-m-09-12-1844-g-Husfader-Gaardejer
Ane Kirstine Olsen-2252-k-07-01-1850-g-Husmoder-
Rasmus Kristian Jensen-6490-m-11-08-1884-u-tjenestetyende-
Karl Marius Jørgensen-m-31-07-1890-u-tjenestetyende-
Karen Margrethe Olsen-k-06-02-1888-u-tjenestetyende-
Anne Margrethe Hansen-k-23-08-1878-u-tjenestetyende-

2. Bopæl: 1920, Listrup, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark. Vejviser for Lolland Falster 1920-21


Forældre
      Far: Søren RASMUSSEN [2196] 
      Mor: Maren Kirstine PEDERSDATTER [8214] 

Ægtefæller og børn
1. *Hans Peder OLSEN [1967] 109 
    Ægteskab: 24 okt. 1873 - Maglebrænde Kirke, Maglebrænde, Maribo-633, Danmark
     Status: 
      Børn:
        1. Christine Marie Anna OLSEN [2781]
        2. Dødfødt PIGE [2782]
        3. Christine Marie Anna OLSEN [6368]
        4. Ove Erling OLSEN [6369]

Notater
Dødsnotater:
enke efter fhv synefoged grdr Hans Peter Olsen, s.f.b. Lidstrup, Nr. Ørslev, afdødes s.b. Eged, Horreby, født i Gunslev, 7 jan 1850, datter af Søren Rasmussen og h Maren Kirstine Pedersdatter
Generel:
H.P.O. Slentes enke. (en gård i Lidstrup der er større end ½ td ld hartkorn. Vejviser for Lolland Falster 1920-21)

jeg ved ingenting om hende. Alt fra mandens død i kirkebog.
NAME: UAY 3
NOTE: UAY 3

Billede Ane Marie SØRENSEN [20719]   Køn: K

Personinformation
      Født: 14 maj 1882 - Tulstrup, Tulstrup, Århus, Danmark 36
      Dåb: 
      Død: 20 maj 1966 - Horreby, Horreby, Maribo-646, Danmark 36
    Begravet: 24 maj 1966 - Horreby Kirkegård, Horreby, Maribo-646, Danmark 36
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Niels Peter SØRENSEN [20722] 
      Mor: Ane Kirstine MORTENSEN [20723] 

Ægtefæller og børn
1. *Hans Christian ANDERSEN [20718] 36 
    Ægteskab: 
     Status: 

Notater
Dødsnotater:
enke af Nørre Ørslev, født 14 maj 1882 i Tulstrup, Aarhus amt, datter af høker Niels Peter Sørensen og h. Ane Kirstine Mortensen, af døde ægtefælle. førstelærer Hans Christian Andersen


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 mar. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia