[FuldtNavn]s aner


Billede

Billede Daniel HANSEN [19391]

   Køn: M

Forældre
      Far: Bjarne HANSEN [19389] 
      Mor: Inge [19390] 


Billede
David Ludvig HANSEN [16806]

   Køn: M

Forældre
      Far: Ludvig Christian HANSEN [8253] 
      Mor: Valborg Margrete CHRISTIANSEN [8252] 

Ægtefæller og børn
1. *Esther Ragnhold PEDERSEN [16805]


Billede
Dines HANSEN Langeland [1887]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 8 maj 1633 - Longelse, Langeland S., Svendborg-0300, Danmark 110
      Dåb: 
      Død: 24 jul. 1709 - Sønder-Broby, , Odense, Danmark
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: sognepræst i Sdr.Broby.

2. Levnedsforløb: 9~ Dines Hansen Langeland [(1)11 h], * Longelse 8/5 1633;
død Sønder-Broby 2/7 170917), begr. i Kirken.
Dines Hansen blev undervist hjemme, til han kom I
Odense Skole, hvor han gennemgik de øverste Lektier I
Aarene 1647-52, var derefter 2 Aar paa Odense Gymnasium.
Student 1654; immatrikuleret 6/5, Indskrevet til Kommunitetet Dec. S. A.
Da der var smitsom Sygdom i Hovedstaden, rejste han dog snart
tilbage til Fyen, hvor han til
opholdt sig hos sin Svoger, Sognepræsten I Steenstrup.
Saa drog han atter til København, fuldførte sine Studier og
holdt sin Dimisprædiken i Trinitatis Kirke 1657. Efter et
Besøg hos Broderen Hans i Birket, kom D. H. igen til Fyen,
hvor han ved den fornævnte Svogers Bistand kom til Sognepræsten i Agernæs og Krogsballe Huse, Gøde Hansen, hos
hvem han var i 2 1/2 Aar. Pers. Kapellan I Sønder-Broby
, ordineret i St. Knuds Kirke I Odense 17/10 S. A. af Biskop
Laurids Jacobsen. Sognepræst her 1666, kaldet 14/1.
Da Kirkens Ejer, Anders Trolle, forordnede ham Efter-
manden til Medtjener, forrettede han dog stadig selv Gudstjenesten.
Men da han 1708 d. 19. Sept. holdt sin Datter,
Margrete Dinesdatters Bryllup med Eftermanden, fik han
Dagen efter et farligt Tilfælde, som en Besvimelse, der dog
gik over for den Gang, indtil han, 6 Uger før han døde, fik
en Røre1se i højre Side; "og skønt det synes virkelig den
. Juli at have bedret sig, kom dog Døden og giorde Ende
paa hans Liv. 76 Aar, 2 Maaneder og 15 Dage og
her I Menigheden 49 Aar og 6 Maaneder saa nær en Jube1ærer".
Tilnavnet Langeland, hvormed Dines Hansen betegnes I
Wibergs "Præstehistorie", har han aidrig ført Ganske vist
underskriver han paa Latin sin Præsteed Dionysius Johannis
Langlandus Lange1ænder,
men ellers skriver han sig altid paa dansk-med smaa
Variationer I Stavemaaden-Dinis Hansen og kaldes saa-
ledes af andre.
Desværre er Sognekaldets ældste Arkiv brændt med Præ-
stegaarden 1868, saa de svage Spor af hans Liv og Virken
maa søges i Biskoppens og I Sallinge Herreds Provsti's Ar-
kiver. Han har sikkert vaeret en praktisk dygtig Mand. Præ-
stegaarden havde han 1667 købt for 100 Pd. (og da fandtes
der ikke I nogen Maade Forbedringer, siden den forrige
Sognepræst, Hr. Peder Jørgensen, havde købt den I 1664,
men derimod paa adskillige Steder mærkelig Brøstfæ1dIghed
baade paa Tømmer og Tag), men 1690 udtaler Dines Han-
sen, at han siden har ineget forbedret den og tilbygget en
Del, hvor tilforn ej var Bygning, saa den nu synes at være
Rd. værd. Ved hans Død vurderedes den til 230 Rd.
At han har siddet lunt inden Døre, fremgaar af Regi-
streringen ved Skiftehandlingen efter hans Død; han havde
foruden en god Besætning et betydeligt og ret værdifu1dt
Bo. Desværre er hans Bogsamling ikke medtaget ved
denne Registreringsforretning-den havde Sønnerne delt
mellem sig-, men da man ved, hvilke Bøger Sønnen Hans
efterlod sig, kan man skønne, at den gamle Præst som
Bogejer har indtaget en smuk Plads mellem sine Ka1dsfæ1Ier.
Man har maaske ogsaa Lov til at formode, at det ikke alene
var, fordi Dines Hansen var en af de æ1dre Præster i Herre-
det og i en Aarrække Nabo til Provsten, at han meget ofte var
en af dennes to Assessorer, naar Provsteretten blev sat.
I 1664 var Peter Gregersen blevet Substitut i Sønder-
Broby. Han blev en Gang eller to sat i Rette af sin gejst-
lige Ovnghed for Ulydighed mod Sognepræsten, et Par
Gange skal han have været ganske forrykt, men han har
vist iøvrigt passet sit kald nogenlunde. I hvert Fald sad
han som Degn i Sognet i næsten 25 Aar. Nytaarsdag 1689
madte han imidiertid helt beruset og drukken i Kirken og
forholdt sig meget uskikkelig og forargelig i Fagter, Ord og
Gerninger,-hans I den geistlige Justitsprotokol refererede
Udtalelser er ikke alle egnede til Gengivelse!-saa den
den Anledning satte Provsteret danite ham til ved aabent-
hart Skrifte at afbede sine grove Forseelser og til at have
sit Embede forbrudt. Af den Maade, hvorpaa Dines Hansen
optraadte hin Nytaarsdag og efter Sagens Paadømmelse, faar
man et tiltalende Indtryk af ham som en Mand, der vel hav-
der sit Embedes Værdighed og Kirkens Tugt, men som dog
gerne vii handle saa mildt og 1emfældeligt som muligt og
Hindre Dommen for den Dømte.
Man kan sikkert gaa ud fra, at man her ser et Glimt af
Ptæsten Hr. Dines Hansen, Guds Ords Tjener i Sønder-Broby.
Omtrent saadan saa Sønder-Broby Kirke ud 1589 efter
gamle Biskop Jacob Madsens ubehjæ1psomme Rids i hans
Visitatsbog. Den Ligger midt I Byen paa et ret højt Sted,
og ved dens Fod mødes Landevejene Odense-Faaborg og
Assens-Nyborg-Svendborg. Kirken er en romansk Bygning,
som i Middelalderens sidste Tid mod Vest har faaet tiIføjet
Taarnet en rigtig hyggelig, gammel Landsbykirke, bly-
tækt, undtagen Taarnet (Blytaget blev Ca. 1803 ombyttet med
Stentag), og den havde et lidet, b1ytækket Spir med to smaa
Kiokker (altsaa foruden Klokkerne I Taarnet), Apsis, 4 store
Hvælvinger. Fonten en romansk Granitfont med Frem-
stillinger af den velsignende Kristus og et Menneske i Kamp
med et Udyr stod I Taarnet. Præstegaarden ligger Ca. 1/2
km fra Kirken, omgivet af en pragtfuld 4 Tdr. Land stor
Have; den er genopført efter Branden I 1868.
( 1' Nørre-Aaby 8/9 1667 Dorthe Alexandersdatter; død
Sønder-Broby 5/8 1680. Datter af Sognepræst Alexander
Christensen Sønderborg til Nørre-Aaby og Ingslev og
Margrethe Frederiksdatter.
[7 Børn: Nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
(2 Landet 12/10 1681 Mette Jensdatter Lucoppidan,
* Landet 1658, døbt der 6/4. Blev som Enke boende i
Sønder-Broby. Datter af Sognepræst Jens Mogensen Hosain
til Landet og Bregnirge og Karen Mogensdatter.
[4 Børn. Nr. 17, 18, 49, 50].
I dette præstelige Slægtled blev den fynske Hjembys
korte Navn ombyttet med den tungtvejende Latinisering.
Fra "den yngre slægt Pontoppidan" side37 ff


Forældre
      Far: Hans MICHAELSEN [1592] 
      Mor: Pernille HANSDATTER [1593] 

Ægtefæller og børn
1. *Dorthe ALEXANDERSDATTER [2002]
    Ægteskab: 8 sep. 1667 - Nørre Åby, , Odense, Danmark
     Status: 
      Børn:
        1. Pernille Dinesdatter PONTOPPIDAN [2003]
        2. Margaretha Dinesdatter PONTOPPIDAN [2004] 9
        3. Hans Dinesen PONTOPPIDAN [2005]
        4. Jørgen Dinesen PONTOPPIDAN [2006]
        5. Michael Dinesen PONTOPPIDAN [2007]
        6. Mette Dinesdatter PONTOPPIDAN [2008]
        7. Jacob Dinesen PONTOPPIDAN [2009]

2. Mette JENSDATTER Lucoppidan [1997]
    Ægteskab: 21 okt. 1681 - Landet, Ryde, Maribo-564, Danmark 225
     Status: 
      Børn:
        1. Jens Dinesen PONTOPPIDAN [1998]
        2. Børge DINESEN Pontoppidan [1888]
        3. Dorothea Dinesdatter PONTOPPIDAN [1999]
        4. Niels Dinesen PONTOPPIDAN [2000]


Billede
Ditlev HANSEN [8681]

   Køn: M
Også kendt som: Dither HANSEN
Personinformation
      Født: 20 dec. 1857 - Sdr. Kirkeby, Sdr. Kirkeby, Maribo-654, Danmark 93
      Dåb: 
      Død: 
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Indsidder, 1 feb. 1911, Væggerløse, Væggerløse, Maribo-655, Danmark.


Ægtefæller og børn
1. *Karen JENSEN [8682]
    Ægteskab: 1881 93
     Status: 
      Børn:
        1. Carl Ditlev HANSEN [14808]
        2. Ida Karoline HANSEN [14777]
        3. Ejner Sofus HANSEN [8679]

Notater
Dødsnotater:
Y

Billede Dødfødt HANSEN [19801]

   Køn: U

Personinformation
      Født: 1719 - Nr. Ørslev, Nr. Ørslev, Maribo-650, Danmark
      Dåb: 
      Død: 1719 - Nr. Ørslev, Nr. Ørslev, Maribo-650, Danmark
    Begravet: 18 apr. 1719 - Nr. Ørslev Kirkegård, Nørre Ørslev, Maribo, Danmark
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Hans ANDERSEN [6100] 
      Mor: Maren ANDERSDATTER [19797] 


Billede
Dødfødt HANSEN [19802]

   Køn: U

Personinformation
      Født: 1719 - Nr. Ørslev, Nr. Ørslev, Maribo-650, Danmark
      Dåb: 
      Død: 1719 - Nr. Ørslev Kirke, Nørre Ørslev, Maribo, Danmark
    Begravet: 18 apr. 1719 - Nr. Ørslev Kirkegård, Nørre Ørslev, Maribo, Danmark
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Hans ANDERSEN [6100] 
      Mor: Maren ANDERSDATTER [19797] 

Notater
Begravelsesnotater:
Søndag: d: 18 Arpil: blef Hans Andersens tvende dødfødte børn i Ørsløv jordet. bøgkiste./par

Billede Dødfødt HANSEN [17147]

   Køn: U

Personinformation
      Født: 12 dec. 1810 - Gunsemagle, Torkilstrup, Maribo-640, Danmark
      Dåb: 
      Død: 12 dec. 1810 - Gunsemagle, Torkilstrup, Maribo-640, Danmark
    Begravet: dec. 1810 - Torkilstrup Kirke, Torkilstrup, Maribo-640, Danmark
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Anders HANSEN Lollike [15667] 
      Mor: Margrethe NIELSDATTER [15668] 


Billede
Dødfødt HANSEN [1700]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1754 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
      Dåb: 
      Død: 1754 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
    Begravet: 
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Hans HANSEN Slente [1427] 
      Mor: Dorthe MORTENSDATTER [1699] 


Billede
Dødfødt Dreng HANSEN [10484]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 24 feb. 1835 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
      Dåb: 
      Død: 24 feb. 1835 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
    Begravet: 1835 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Hans JENSEN [5292] 
      Mor: Maren JENSDATTER [10481] 


Billede
Dødfødt Dreng HANSEN [13753]

   Køn: M

Personinformation
      Født: 1 feb. 1890 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
      Dåb: 
      Død: 1 feb. 1890 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
    Begravet: 1 feb. 1890 - Nørre Ørslev, Nørre Ørslev, Maribo-650, Danmark
   Dødsårsag: 

Forældre
      Far: Peder HANSEN [13751] 
      Mor: Karen Kirstine MORTENSEN [13752] 


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 mar. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia